Fiskalne mere – porez

  -Odlaganju dospelosti akontacija porezai doprinosa na prihode od samostalne delatnosti

Ko ima pravo na mere Akontacija koja se odlaže
-pravna lica- mikro, mala i srednja pravna lica merama nisu obuhvaćene akontacije poreza na dobit koje plaćaju pravna lica 
.preduzetnici koji vode poslovne knjige odlaganju dospelosti akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, koja dospeva za plaćanja u avgustu
-preduzetnici paušalci odlaganju dospelosti akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, koja dospeva za plaćanja u avgustu
-preduzetnici paušalci koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe preduzetnicima – paušalcima odlaže se dospelost akontacije koja inače dospeva useptembru mesecu (praktično je to akontacija za avgust koja dospeva 15. septembra) za 5.1.2021. godine

-preduzetnicima iz ove kategorije, koji ne podnose Obrazac PPP PD, predmetna akontacija odlaže po automatizmu

-preduzetnici koji vode poslovne knjige,  koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u septembru – akontacija za avgust koja dospeva 15. septembra) do dana podnošenja konačne poreske prijave za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu

– onima koji podnose Obrazac PPP PD, odlaže se akontacija samo ako su se opredelili za direktna davanja i fiskalne pogodnosti, tj. samo ako su na polju 1.4. Obrasca PPP PD za avgust uneli datum 5.1.2021. godine.

-preduzetnici koji  su osnovani nakon 15.3.2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine. -odlaže se dospelost akontacije koja dospeva u septembru -do dana podnošenja konačne poreske prijave za porez i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

-preduzetnicim koji ne podnose Obrazac PPP PDpredmetna akontacija odlaže po automatizmu

-onima koji podnose Obrazac PPP PD, odlaže se akontacija samo ako su se opredelili za direktna davanja i fiskalne pogodnosti, tj. samo ako su na polju 1.4. Obrasca PPP PD za avgust uneli datum 5.1.2021. godine.