DIREKTNA DAVANJA

DIREKTNA DAVANJA

Zaključak kojim se pravno uređuju nove mere ekonomske pomoći 

  1. Poreske prijave (Obrasce PPP PD) za obračunske periode jun i jul podnose u skladu sa opštim pravilima, tj. na polju 1.4. Obrasca PPP PD za ove obračunske periode, unosi se  datum kada zaista vrše isplatu zarada;
  2. Direktna davanja u avgustu i septembru biti isplaćena na postojeće otvorene posebne namenske račune – COVID 19 račune, saglasno tački 9. Zaključka;
  3. Privrednici koji nemaju otvoren poseban namenski račun – COVID 19, njima će automatski biti otvoreni ovi računi, u skladu sa tačkom 9. Zaključka.
Ko ima pravo namere NAČIN ISPLATE 
1 .preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica kojima su isplaćena direktna davanja u julu, saglasno Uredbi -u avgustu i septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja iz budžeta;

– u svakom od ta dva meseca u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine, a čija isplata je dospela u julu 2020. godine.

2. velika pravna lica koja su ostvarila prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe -u avgustu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jun 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

– u septembru 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine, utvrđenog u skladu sa članom 10. Uredbe za koje je podnet Obrazac SL u roku određenim ovim zaključkom za obračunski period jul 2020. godine i iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

3. privredni subjekti koji nisu koristili prava na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe

privredni subjekti koji su osnovani pre 15.3.2020. godine, a koji nisu koristili (iako su mogli) pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti iz Uredbe

-u septembru 2020. godine isplaćuju se direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po zaposlenom za zarade za koje su podneli Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine.

( najkasnije do 15. septembra 2020. godine  podnosi se  Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust 2020. godine u kome se u polju 1.4. – datum plaćanja, unsi  datum plaćanja 5. januar 2021. godine )

4.  privredni subjekti koji su osnovani nakon 15.3.2020. godine a zaključno sa 20. julom 2020. godine. -direktna davanja u jednoj tranši u septembru, i to u visini   od 120% .

-u Obrascu PPP PD koji podnose za avgust mesec u polju 1.4 unesi se  datum 5.1.2021. godine;

– Obrazac PPP PD podnesi se  najkasnije do 15. septembra 2020. godine.