Korišćenje pogodnosti od aprilske zarade

Privredni subjekti u privatnom sektoru prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine (  član 11. stav 1. Uredbe).

Uredbom su predviđene dve vrste pomoći privredi :

  1. korišćenje fiskalnih pogodnost;
  2. direktna davanja

Korišćenje fisklanih pogodnosti prihvataju se  podnošenjem poreske prijave za isplatu zarada (Obrazac PPP- PD), u koju će, u polju 1.4 kao datum plaćanja da navede 04. januar 2021. godine. Podnošenjem ove prijave smatra se da je privredni subjekt prihvatio korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Ovim postupkom, pored odlaganja poreza i doprinisa na zarade, prihvata se i odlaganje akontacija poreza na dobit i akontacija poreza (i doprinosa) po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ( akontacije koje dospevaju 15.04;15.05;15.06),   kao i direktna davanja minimalne zarade iz budžeta.

Privredni subjekti  mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom  za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja aprila 2020. godine;

Ukoliko privredni subjekt želi da koristi pogodnosti za sva tri meseca, a već je isplatio martovsku zaradu do dana stupanja na snagu Uredbe,  bitno je da Obrazac PPP- PD ZA MESEC APRIL  podnese do kraja APRILA .