Uredba i martovske zarade, primeri iz prakse

Nakon donosenja Uredbe i uputstva na koji nacin se preko valute placanja 04.01.2021. u PPP PD ulazi u proces dobijanja pomoci, po 3 minimalne zarade za 3 meseca, situacije u praksi su različite u  zavisnosti da li je/ nije  obveznik  podneo Obrazac PPP PD ZA MESEC MART

PRIMER ZA MARTOVSKE ZARADE –PODNET PPP PD DO DANA STUPANJA NA SNAGU UREDBE 

Opis Komentar
Obveznik je podneo Obrazac PPP PD (u kojem je obračunao porez i doprinose za martovske zarade) dana 9.4.2020. godine.

U polje 1.4. Obrasca PPP PD, kao datum plaćanja, naveo je 30.4.2020. godine.

Nije isplaćena zarada do dana stupanja na snagu Uredbe, odnosno do danas

Obveznik može da podnese izmenjenu poresku prijavu. U izmenjenom Obrascu PPP PD, obveznik može da kao datum plaćanja navede 4.1.2020. godine, te da na taj način odloži dospelost poreza i doprinosa za martovske zarade.
Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 9.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 10.4.2020. godine.

Obveznik je isplatio neto zarade zaposlenima 9.4.2020. godine, ali nije još uvek platio porez i doprinose .

Nema osnova da obveznik podnese izmenjenu poresku prijavu u kojoj bi kao datum plaćanja naveo 4.1.2021. godine.

Poreska obaveza je uvećana za zateznu kamatu u ista se mora izmiriti.

Obveznik je podneo Obrazac PPP PD, u kojem je obračunao porez i doprinose na martovske zarade. Predmetnu prijavu je podneo 9.4.2020. godine, a kao datum plaćanja naveo je 30.4.2020. godine.

Obveznik je isplatio neto zarade zaposlenima 9.4.2020. godine,  porez i doprinose PLATIO 15.04.2020.

Obveznik kao datum plaćanja na polju 1.4 Obrasca PPP PD, naveo datum nakon stupanja na snagu Uredbe (30.04.2020.) ali je isplatio neto zaradu 09.04.-pre tog datuma, bez plaćanja poreza i doprinosa.

U tom slučaju obveznik treba da podnese izmenjenu poresku prijavu, kako bi u polju 1.3. Obrasca PPP PD naveo datum nastanka poreske obaveze (datum isplate neto zarade 09.04.2020.), radi obračuna kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza i doprinosa.

Ne postoji osnov da se u izmenjenoj poreskoj prijavi navede 4.1.2021. godine, tj. da se odloži dospelost poreza i doprinosa., već kao u ovom primeru 09.04.2020.godine