Програм финансијске подршке привредним субјектима

Право да поднесу захтев за кредит по Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима.   имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другом релевантном регистру, а који доставе званичне редовне финансијске извештаје за претходне две године. Услов који се односи на финансијске извештаје не примењује се на предузетнике који немају обавезу подношења финансијских извештаја.

Кредит се може одобрити и ако је у званичним финансијским извештајима привредног субјекта за једну од последње две године, исказан нето губитак али је остварен пословни добитак.

Кредити за одржавање текуће ликвидности и набавку обртних средстава, одобраваће се под следећим условима:

  1. рок отплате до 36 месеци који укључује грејс период до дванаест месеци, укупно трајање кредита је до 12 месеци грејса и до 24 месеца отплате;
  2. каматна стопа је 1% на годишњем нивоу;
  3. кредити се одобравају и враћају у динарима;
  4. минимални износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима за привредна друштва је 1.000.000,00 динара а за предузетнике, задруге и привредне субјекте регистроване у релевантном регистру 200.000,00 динара;
  5. максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити:
  6. a) за предузетнике и микро правна лица до 10.000.000,00 РСД,

б) за мала правна лица до 40.000.000,00 РСД и

в) за средња правна лица до 120.000.000,00 РСД;

  1. отплата кредита вршиће се у месечним ануитетима;
  2. у грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу;
  3. основни услов за реализацију ових кредита је задржавање броја запослених, у складу са извештајем Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на одређено и неодређено време на дан 16. март 2020. године,  с тим да се како до дана подношења захтева тако и у току коришћења кредита прихвата одступање до 10% од наведеног броја запослених.
  4. инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

а) до износа од 1.000.000,00 РСД, средство обезбеђења су менице корисника кредита и личне менице оснивача (свих оснивача);

б) до износа од 2.000.000,00 РСД, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство физичког лица које је запослено на неодређено време;

в) до износа од 10.000.000,00 РСД, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство повезаног правног лица;

г) до износа од 25.000.000,00 РСД, средство обезбеђења су менице корисника кредита, личне менице оснивача (свих оснивача) и јемство бонитетног привредног субјекта који није повезано правно лице са корисником кредита;

д) за износ изнад 25.000.000,00 РСД, средство обезбеђења су менице корисника кредита, залога на опреми у власништву корисника кредита или залогодавца и/или хипотека првог реда. За клијенте из портфолиа Фонда који већ имају успостављене реалне/одговарајуће колатерале, кредити ће се одобравати уз колатерал вишег реда.

Непокретности односно опрема које служе као обезбеђење по кредитима у складу са овим програмом не морају бити осигуране и полиса не мора бити винкулирана у корист Фонда.

Начин реализације програма – Програм реализује Министарство привреде кроз Фонд и Агенцију за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (у даљем тексту: АОФИ). Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 10. децембра  2020. године. Управни одбор Фонда донеће одлуке по примљеним захтевима најкасније до 31. децембра 2020. године, и то до висине тренутно расположивих средстава за реализацију овог програма. Крајњи рок за реализацију одобрених средстава у складу са овим програмом и одлукама Управног одбора Фонда је 31. март 2021. године.

По овом програму може се поднети само један захтев. Поновљени захтев може бити поднет у периоду трајања пријема захтева, тек након пријема обавештења да је Управни одбор Фонда одбио  првобитан захтев клијента.

Управни одбор Фонда ће, у складу са овим програмом, утврдити ближе критеријуме и услове под којима ће се одобравати кредити за одржавање текуће ликвидности. Критеријум и услови ступиће на снагу када Влада на њих да сагласност.

У наредном периоду обавезно редовно пратити објаве и конкурсе Фонда и АОФИ.