Фискалне погодности

Фискалне погодности подразумевају могућност одлагања обавезе плаћања тачно прописаних врста пореза и доприноса који редовно доспевају у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године. Изузетно, за порезе и доприносе на зараде за јун 2020. године закључно са 31. јулом 2020. године. Одложени порези и доприноси на зараде доспевају за плаћање почев од 4. јануара 2021. године, на 24. месечне рате, без камате.

Порези и доприноси чија се обавеза плаћања одлаже су следећи:

а) Зараде – Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада, до 4. јануара 2021. године.

б) Добит – Аконтације пореза на добит правних лица које доспевају за плаћање 15. априла, 15. маја и 15. јуна 2020. године до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину (или порески период који започиње или се завршава у 2020. години).

в) Предузетници – Порези и доприноси на приход од самосталне делатности, односно на зараде и накнаде зарада аналогно правилима која важе за одлагање плаћања пореза на добит, односно пореза на зараде правних лица.

Губитак права на фискалне погодности и директна давања

Смањење броја запослених – Kорисник који смањи број запослених за више од 10% до 31. октобра 2020. године у односу на 15. март 2020. године губи право на коришћење фискалних погодности и/или директних давања. Испуњеност услова за губитак права се проверава сваког последњег дана у месецу до краја октобра 2020. године, почев од априла.

Забрана исплате дивиденде – Привредни субјекти у приватном сектору који се определе за коришћење фискалних погодности и директних давања из буџета не могу исплаћивати дивиденде до краја 2020. године. Забрана се не односи на исплату дивиденде у акцијама, односно уделима исплатиоца дивиденде.

Последице – Kорисник је дужан да плати све обавезе за које му је одобрено одлагање плаћања и да изврши повраћај директних давања заједно са припадајућом каматом за неблаговремено плаћање пореза.

Kазне – Kорисник ће се казнити новчаном казном у висини од 30 до 70% примљених директних давања а не мање од 500.000 динара, односно 20 до 50% износа одложених јавних прихода, а не мање од 250.000 динара, а одговорно лице новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара, односно 25.000 до 50.000 динара, у зависности од врсте прекршаја.

ПДВ – На промет добара и услуга без накнаде Министарству здравља, РФЗО или државним здравственим установама ПДВ се не обрачунава и не плаћа, са правом на одбитак претходног пореза, за време трајања ванредног стања.