Kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument o izmeni osnovice. Kada se naknadno poveća naknada za izvršeni promet dobara ili usluga koji je oporeziv PDV, obveznik PDV koji je izvršio predmetni promet, odnosno drugi poreski dužnik, ima obavezu da na iznos povećanja naknade obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom.

Tipičan primer je tzv. prefakturisanje zavisnih troškova prometa usluge zakupa ( obveznik PDV koji je izvršio promet potražuje od primaoca dobara ili usluga troškove koji su u vezi sa predmetnim prometom, u smislu člana 17. stav 3. Zakona).

Najčešći slučaj kada se vrši povećanje osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara ili usluga, jeste slučaj kada obveznik PDV koji je izvršio promet potražuje od primaoca dobara ili usluga troškove koji su u vezi sa predmetnim prometom, u smislu člana 17. stav 3. Zakona – tzv. prefakturisanje zavisnih troškova prometa.

Ako se radi o oporezivom prometu, prefakturisanje sporednih troškova prometa predstavlja izmenu – povećanje osnovice za obračunavanje PDV, u skladu sa odredbom člana 21. stav 1. Zakona. Ukoliko je Ugovorom o zakupu definisano da troškovi električne energije, vode, komunalnih usluga i sl padaju na teret zakupca, u tom slučaju zakupodavac koji je obveznik PDV – te iznose prefakturiše zakupcu, postavlja se pitanje da li se zakupci izdaje račun ili dokument o izmeni osnovice. Koje greške obveznici najčešće prave?

Tekst možete pročitati samo ako ste član