Izvršen je promet usluge od stranog lica koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji.  Strano lice nije izdalo račun, a usluga je pružena,  izvršen je promet usluge. Prema opštem pravilu iz člana 16 Zakona o PDV-u u slučaju prometa stranog lica, poreska obaveza je nastala. Kao primalac usluge dužni ste da obračunate PDV.

Postavlja se pitanje da li  postoji pravo na odbitak prethodnog PDV po interom računu PDV u slučaju kada nije izdat račun i kada je nastala poreska obaveza ?

Naime, svi  poreski dužnici (pod pretpostavkom da su obveznici PDV) pod određenim uslovima imaju pravo da PDV koji su obračunali internim obračunom za nabavljena dobra i usluge, odbiju kao prethodni porez (tzv. “šetajući PDV”).

U skladu sa  izmenama  Zakona koja je stupila na snagu 1. januara 2017. godine ( koja se tiče formalnog uslova za ostvarivanje prava na odbitak za pojedine poreske dužnike),  neophodno je  sprečiti kašnjenje u internom obračunu PDV-a, u suprotnom, učinjen je propust koji podrazumeva podnošenje izmenjene poreske prijave.

Na konkretnom primeru videćemo na koji način i u kom poreskom periodu treba izvršiti obračun PDV…

Tekst možete pročitati samo ako ste član